Algemene Voorwaarden

Artikel 1 – Toepasselijkheid

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten van Sofia
College, hierna te noemen ‘Sofia College’, gevestigd te Polakweg 7, 2288 GG,
Rijswijk, betreffende deelname aan of opdracht tot het houden van
bijscholingen, trainingen, leergangen of andere vormen van opleiding, dan wel
tot advisering daaromtrent in de ruimste zin van het woord, hierna te noemen
‘bijscholing’. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts bindend indien en
voor zover die schriftelijk zijn bevestigd door Sofia College.

 

Artikel 2 – Totstandkoming overeenkomst
Deelnemer: De overeenkomst tussen Sofia College en een deelnemer komt tot
stand bij inzending van het volledig ingevulde inschrijvingsformulier aan Sofia
College (online, per post of e-mail). Sofia College bevestigt (via post of e-mail)
de aanmelding aan de deelnemer.
Zorgprofessional (inschrijving KvK): De overeenkomst tussen Sofia College en
een zorgprofessional komt tot stand bij inzending van het volledig ingevulde
inschrijvingsformulier aan Sofia College (online, per post of e-mail). Sofia
College bevestigt (via post of e-mail) de aanmelding aan de zorgprofessional.
Opdrachtgever: De overeenkomst tussen Sofia College en de opdrachtgever
komt tot stand bij inzending van een volledig ingevulde en ondertekende offerte
aan Sofia College (online, per post of e-mail). Sofia College bevestigt (via post of
e-mail) de ontvangen opdracht aan de opdrachtgever, waarna kan worden
overgegaan tot plannen van de bijscholing.

Artikel 3 – Annulering door de deelnemer
De deelnemer heeft het recht om deelname aan een bijscholing te annuleren
binnen 2 weken na de aanmelding. Bij annulering van een bijscholing is de
deelnemer verplicht € 15,- annuleringskosten te betalen. De deelnemer ontvangt
het restant van de betaalde inschrijfkosten binnen 2 weken retour.
Het recht om te annuleren vervalt wanneer de bijscholing binnen de 14 dagen al
is afgerond of gestart voordat hij wordt geannuleerd. De deelnemer doet in dit
geval afstand van zijn annuleringsrecht bij het akkoord gaan met de algemene
voorwaarden.
In geval de deelnemer na aanvang van de bijscholing deelname tussentijds
beëindigt of niet aan de bijscholing deelneemt, heeft de deelnemer geen recht op
enige terugbetaling. (Deelname verplaatsen, zie artikel 5).
De deelnemer heeft bij overeenkomen van e-learning geen
bedenktijd/herroepingsrecht, de e-learning kan direct na bestelling via internet
geleverd en gestart worden. De deelnemer doet afstand van haar/zijn
herroepingsrecht bij het akkoord gaan met deze algemene voorwaarden.

Artikel 4 – Annulering door de zorgprofessional (inschrijving KvK)
De zorgprofessional heeft het recht om deelname aan een bijscholing te
annuleren binnen 2 weken na de aanmelding. Bij annulering van een bijscholing
is de zorgprofessional verplicht € 15,- annuleringskosten te betalen. De
zorgprofessional ontvangt het restant van de betaalde inschrijfkosten binnen 2
weken retour. Het recht om te annuleren vervalt wanneer de annulering 2 weken
voor aanvang van de bijscholing plaatsvindt. Wanneer je je inschrijft binnen 2
weken voor de bijscholing, kan de bijscholing niet meer worden geannuleerd en
verplaatst. In dit geval heeft de zorgprofessional geen recht op terugbetaling. In
geval de zorgprofessional na aanvang van de bijscholing deelname tussentijds
beëindigt of niet aan de bijscholing deelneemt, heeft de zorgprofessional geen
recht op enige terugbetaling. (Deelname verplaatsen, zie artikel 5).
De zorgprofessional heeft bij het overeenkomen van e-learning geen
mogelijkheid tot annuleren, de e-learning kan direct na bestelling via internet
geleverd en gestart worden. De zorgprofessional gaat bij het accepteren van
deze algemene voorwaarden hiermee akkoord.

Artikel 5 – Annulering door opdrachtgever
De opdrachtgever heeft het recht om de opdracht voor een ingekochte
bijscholing schriftelijk, per brief, te annuleren. Annulering kan tot 8 weken voor
aanvang van een ingekochte bijscholing. Dan dient de opdrachtgever
annuleringskosten te betalen. De annuleringskosten bedragen 25% van het
overeengekomen bedrag. Het minimumbedrag is € 200,- per factuur. 8 weken
voor aanvang van de bijscholing of later is annulering is niet meer mogelijk. Bij
annulering is de opdrachtgever verplicht het volledige factuurbedrag te voldoen.
Voor de beoordeling van de annuleringstermijn wordt uitgegaan van de datum
van het poststempel. In geval de opdrachtgever na aanvang van de bijscholing,
de bijscholing tussentijds beëindigt, heeft de opdrachtgever geen recht op enige
terugbetaling. Ook vervalt het recht op terugbetaling als er niet wordt
deelgenomen.
De opdrachtgever heeft bij het overeenkomen van e-learning geen mogelijkheid
tot annuleren, de e-learning kan direct na bestelling via internet geleverd en
gestart worden. De opdrachtgever gaat bij het accepteren van deze algemene
voorwaarden hiermee akkoord.


Artikel 6 – Deelname verplaatsen
Deelnemer: 2 weken na aanmelding is het mogelijk om de bijscholing – eenmalig
– tegen een vergoeding te verplaatsen. Verplaatsen kan tot 8 weken voor
aanvang van de bijscholing. De kosten zijn 25% van de normale
bijscholingsprijs. Twee keer verplaatsen is niet mogelijk. Verplaatsing dient per
post of e-mail te worden aangevraagd.
Zorgprofessional: 2 weken na aanmelding is het mogelijk om de bijscholing –
eenmalig – tegen een vergoeding te verplaatsen. Verplaatsen kan tot 8 weken
voor aanvang van de bijscholing. De kosten zijn 25% van de normale
bijscholingsprijs. Twee keer verplaatsen is niet mogelijk. Verplaatsing dient per
post of e-mail te worden aangevraagd.
Opdrachtgever: verplaatsen van een bijscholing door opdrachtgever is eenmalig
mogelijk tot 8 weken voor aanvang van de bijscholing en binnen 6 maanden later
gelegen, waarbij een toeslag is verschuldigd van 10% over het totaalbedrag van
de oorspronkelijke factuur met een minimum van € 75,-.


Artikel 7 – Annulering of wijziging door Sofia College
Sofia College heeft het recht de bijscholing te annuleren, zonder opgaaf van
redenen. Dit geldt richting zowel opdrachtgever, zorgprofessional als deelnemer.
Bij annulering heeft in dit geval de opdrachtgever/ zorgprofessional /deelnemer
recht op het volledige betaalde bedrag aan Sofia College. De opdrachtgever /
zorgprofessional / deelnemer heeft geen enkele aanspraak op schadevergoeding.
Sofia College is te allen tijde gerechtigd de datum, het aanvangstijdstip, de
tijden en de locatie van een bijscholing te wijzigen. Indien Sofia College tot het
oordeel komt dat van de opdrachtgever / zorgprofessional / deelnemer in
redelijkheid niet kan worden gevergd de bijscholing onder de gewijzigde
voorwaarden bij te wonen, kan Sofia College besluiten tot al dan niet
gedeeltelijke terugbetaling van het voor de opdracht overeengekomen bedrag.


Artikel 8 – Privacy
Alle persoonsgegevens die in het kader van de overeenkomst met de
opdrachtgever / zorgprofessional / deelnemer worden verkregen, worden strikt
vertrouwelijk en in overeenstemming met de geldende privacywetgeving
behandeld.


Artikel 9 – Uitsluiting
Sofia College heeft het recht zonder opgave van reden een cursist voor de
aanvang van de bijscholing van deelname uit te sluiten. De cursist heeft dan
geen recht op terugbetaling van het volledige door deze aan Sofia College
betaalde bedrag. Sofia College behoudt zich het recht voor om een cursist die
meer dan 15 minuten te laat komt, de toegang tot de bijscholing te weigeren, de
cursist heeft geen recht op enige terugbetaling. Sofia College behoudt zich het
recht voor om een cursist die zich misdraagt van de training te verwijderen,
indien de misdraging naar het oordeel van Sofia College een verstorende invloed
heeft op de bijscholingsactiviteit. De cursist heeft dan geen recht op enige
terugbetaling.


Artikel 10 – Prijzen
Prijzen zijn vermeld op de website van Sofia College. Deze prijzen zijn bindend,
tenzij bij schriftelijke overeenkomst als bedoeld in artikel 2 een andere prijs is
overeengekomen. Sofia College heeft het recht zijn prijzen te allen tijde te
wijzigen, met dien verstande dat na bevestiging van een opdracht /
bijscholing de op dat moment geldende of overeengekomen prijs zal blijven
gelden, tenzij de bijscholing wordt geannuleerd en naar een latere datum wordt
verschoven, in welk geval de ten tijde van de nieuwe bevestiging geldende prijs
van toepassing zal zijn. Genoemde prijzen luiden in euro’s en zijn vrijgesteld van
Btw, tenzij expliciet anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.


Artikel 11 – Betaling
De opdrachtgever / zorgprofessional / deelnemer is gehouden de factuur te
betalen binnen 14 dagen na factuurdatum. Wanneer de bijscholing plaatsvindt
binnen de betalingstermijn van de factuur dient deze uiterlijk 2 dagen voor
aanvang van de betreffende bijscholing te zijn betaald. Bij niet tijdige betaling is
de opdrachtgever / zorgprofessional / deelnemer van rechtswege in verzuim
zonder dat ingebrekestelling door Sofia College is vereist en is een
vertragingsrente verschuldigd van een procent (1%) per kalendermaand of deel
daarvan. Bij de aanmaning wordt € 35,- administratiekosten in rekening
gebracht. De opdrachtgever / zorgprofessional / deelnemer dient te betalen in de
overeengekomen valuta zonder enige verrekening of opschorting wegens
vermeende of daadwerkelijke tekortkomingen van Sofia College. Alle kosten die
Sofia College redelijkerwijs moet maken in verband met de aan de
opdrachtgever / zorgprofessional / deelnemer toe te rekenen tekortkomingen in
nakoming jegens diens verplichtingen jegens Sofia College, zijn voor rekening
van de opdrachtgever / zorgprofessional / deelnemer. Daaronder zijn begrepen
kosten van interne administratieve afhandeling en alle
(buiten)gerechtelijke (incasso)kosten in verband met externe (rechts)bijstand,
welke minimaal vijfentwintig procent (25%) van het verschuldigde bedrag zullen
bedragen met een minimum van € 150,- per factuur. Wanneer de
opdrachtgever / zorgprofessional / deelnemer de bijscholing niet voor aanvang
van de bijscholing heeft betaald, behoudt Sofia College zich het recht het
certificaat na afloop van de bijscholing niet mee te geven. Na ontvangst van
betaling zal de opdrachtgever / zorgprofessional / deelnemer het certificaat
alsnog per post ontvangen.


Artikel 12 – Intellectueel eigendom
Het auteursrecht, databankrecht, merkrecht, octrooirecht en alle andere rechten
van intellectuele eigendom op de bijscholing en op alle in verband daarmee of
namens Sofia College uitgegeven folders, berusten uitsluitend bij Sofia College
c.q. haar licentiegever(s). Alle rechten van intellectueel eigendom, waaronder
(doch niet beperkt tot) het auteursrecht op rapporten, voorstellen en andere
bescheiden die voortkomen uit werkzaamheden van Sofia College of haar
vertegenwoordigers, berusten uitsluitend bij Sofia College c.q. haar
licentiegever(s). Alle van of via Sofia College in het kader van bijscholing
verkregen informatie en (werk)materiaal is uitsluitend bedoeld voor eigen
gebruik van de opdrachtgever / deelnemer of zijn organisatie. Het is de
opdrachtgever / zorgprofessional / deelnemer niet toegestaan de verkregen
informatie / materiaal hierbuiten op enigerlei wijze geheel of gedeeltelijk te
verveelvoudigen of openbaar te maken, behoudens na voorafgaande schriftelijke
toestemming van Sofia College. De overeenkomst met de opdrachtgever /
zorgprofessional / deelnemer strekt op
geen enkele wijze tot overdracht van enig recht van intellectueel eigendom ten
aanzien van de bijscholing en de in het kader daarvan door of namens Sofia
College aangeboden informatie, noch tot enige licentie, tenzij uitdrukkelijk
anders is bepaald.


Artikel 13 – Aansprakelijkheid
Sofia College verplicht zich de bijscholingen naar beste inzicht en vermogen uit
te voeren. Indien de bijscholing namens Sofia College door een derde wordt
verzorgd, aanvaardt Sofia College slechts aansprakelijkheid voor die derde voor
een handelen of nalaten van die derde tijdens de bijscholing zelf, onverminderd
de in dit artikel bepaalde beperking van de aansprakelijkheid van Sofia College.
Sofia College aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de schade als gevolg van
enig handelen of nalaten op grond van de van of via Sofia College verkregen
informatie, tenzij deze schade het gevolg is van opzet of grove nalatigheid van
Sofia College. De eventuele aansprakelijkheid van Sofia College is per
gebeurtenis steeds beperkt tot ten hoogste het door de opdrachtgever /
zorgprofessional / deelnemer aan Sofia College voor de bijscholing verschuldigde
bedrag, waarvan een reeks gebeurtenissen geldt als een gebeurtenis. In geen
geval is Sofia College aansprakelijk voor indirecte c.q. gevolgschade, zoals
bijvoorbeeld gederfde inkomsten.


Artikel 14 – Vertrouwelijkheid
Sofia College zal ten aanzien van het gebruik van voor de bijscholingen
verstrekte of ter kennis gekomen informatie die zorgvuldigheid betrachten, die
redelijkerwijs kan worden gevraagd.


Artikel 15 – Klachtenprocedure
Sofia College doet er alles aan om de kwaliteit van zijn bijscholingen te
waarborgen. Mocht de opdrachtgever / zorgprofessional /deelnemer desondanks
ten aanzien van de kwaliteit opmerkingen hebben, dan kan deze zich
hieromtrent schriftelijk of mer e-mail richten tot Sofia College. Wij nemen binnen
vijf werkdagen contact op om de klacht te bespreken. We nemen de klacht in
behandeling en binnen twee weken komen wij met een voorstel voor een
passende oplossing. Komen we er samen niet uit, dan kunnen we een
onafhankelijke klachtencommissie inschakelen. Sofia College is aangesloten bij
een onafhankelijke klachtencommissie: Stichting Klachtencommissie
Gezondheidszorg (www.lkgz.nl).


Artikel 16 – Toepasselijk recht en bevoegd rechter
Op de rechtsverhouding tussen Sofia College en de opdrachtgever /
zorgprofessional / deelnemer is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
Geschillen voortvloeiende uit overeenkomsten, waarop deze voorwaarden van
toepassing zijn, zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegd rechter
te ’s Gravenhage.