Pricacyverklaring

Deze Privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die SOFIA COLLEGE verwerkt van
haar klanten. Indien u klant wordt van SOFIA COLLEGE, of om een andere reden persoonsgegevens
aan SOFIA COLLEGE verstrekt, geeft u uitdrukkelijk toestemming om uw persoonsgegevens in lijn met
deze Privacyverklaring te verwerken. Wij adviseren u om deze Privacyverklaring door te lezen en te
bewaren voor uw eigen administratie.


1. Verantwoordelijke
Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:
SOFIA COLLEGE, Den Haag, KVK nummer: 75348713, bereikbaar via e-mail info@sofiacollege.nl of via
telefoonnummer: 070 783 00 322.


2. Persoonsgegevens
SOFIA COLLEGE verwerkt persoonsgegevens op het moment dat u gebruik maakt van diensten en/of
omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die
wij verwerken:
• Geslacht
• Voor- en achternaam
• Geboortedatum
• Adresgegevens
• Telefoonnummer
• E-mailadres

3. Met welk doel en op basis van welke grondslag zij de persoonsgegevens verwerkt
SOFIA COLLEGE verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
• Het contact hebben over afspraken en de eventuele annulering daarvan
• Het afhandelen van een betaling
• Het monitoren van de voortgang van het coaching traject
• Om u te kunnen bellen of e-mailen om haar dienstverlening uit te kunnen voeren
• Om een certificaat te personaliseren
• Om u te informeren over wijzigingen van haar diensten en producten
• Verzenden van haar nieuwsbrief en/of reclamefolder

4. Bewaartermijnen
SOFIA COLLEGE verwerkt en bewaart uw persoonsgegevens tot het moment dat u verzoekt deze
gegevens te verwijderen. Aansluitend worden de persoonsgegevens vernietigd.

5. Gegevens inzien, aanpassen of verwijdering
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast
heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of
bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door SOFIA COLLEGE en heeft u
het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om
de persoonsgegevens die wij van u bewaren in een computerbestand naar u of een ander, door u
genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering,
gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of
bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@sofiacollege.nl. We reageren
zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 21 dagen op uw verzoek.
SOFIA COLLEGE wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij
de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens (Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag).

6. Afmelding e-mail berichtgeving
SOFIA COLLEGE gebruikt uw naam en e-mailadres om u haar e-mail nieuwsbrief met informatie over
activiteiten, diensten en andere interessante informatie te versturen. Afmelding voor deze mailing is
te allen tijde mogelijk via de afmeldlink onderaan een mailing.


7. Wijzigingen
Deze Privacyverklaring kan worden gewijzigd. De laatste versie van onze Privacyverklaring staat altijd
op onze website: www.sofiacollege.nl Wij adviseren u regelmatig deze Privacyverklaring te bekijken
en door te nemen, om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen.


8. Delen van persoonsgegevens met derden
SOFIA COLLEGE verstrekt uitsluitend gegevens aan derden en alleen als dit nodig is voor de
uitvoering van de overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting
(bijvoorbeeld belastingdienst of zorgverzekeraar).


9. Cookies of vergelijkbare technieken
SOFIA COLLEGE maakt beperkt gebruik van geanonimiseerde cookies. De website van SOFIA COLLEGE
gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. SOFIA COLLEGE gebruikt deze cookies met een
puur technische functionaliteit, om ervoor te zorgen dat de website naar behoren werkt, deze
gegevens worden uitsluitend ingekeken door onszelf en door onze webbeheerder en nooit gedeeld
met derden.


10. Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
SOFIA COLLEGE neemt de bescherming van gegevens serieus en neemt passende maatregelen om
misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging
tegen te gaan.
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik,
neem dan direct contact op via e-mail info@sofiacollege.nl of via telefoonnummer: 070 783 00 322.